Zmysel územného plánu

Územný plán je typ štúdia, ktorej hlavnou úlohou je stanovenie usporiadanie a rozvoj územia. V Slovenskej republike je územný plán zhotovený na základe stavebného zákona, A má formu opatrenia všeobecnej povahy, teda správneho aktu na pomedzí medzi právnym predpisom a individuálnym rozhodnutím. Územný plán vydáva zastupiteľstvo obce. Hlavným cieľom tohto plánu je nájdenie vyrovnanosť medzi hospodárstvom, životným prostredím a spoločnosťou ľudí na danom území pri zachovaní ďalšej výstavby a rozvoja. Pritom ide aj o naplnenie potrieb súčasnej generácie, ale zároveň sa musí hľadieť na záujmy generácií ďalších. Územný plán zaisťuje ochranu kultúrnych, prírodných a civilizačných hodnôt a zároveň vymedzuje nutné zásahy do územia. Jeho úlohou je chrániť nezastaviteľné územie. Stanovuje podmienky pre umiestnenie a priestorové usporiadanie nových stavieb. Snaží sa o prevencii pred rôznymi katastrofami. Obecný úrad berie do úvahy niekoľko hľadísk pri tvorení územného plánu. Jedným z nich sú územnoplánovacie podklady, čo sú z časti analytickej podklady obsahujúce zistenie a vyhodnotenie stavu územia, obmedzenia zmien v území, jeho hodnôt, projektov na vykonanie zmien v území a rozbor udržateľného rozvoja územia. Z ďalšej časti to sú rozborové štúdie, ktoré predkladajú určité problémy s následným riešením na danom území a navrhujú úpravy napríklad vo verejnej infraštruktúre. Obecný úrad tiež zohľadňuje politiku daného územia, čím sa myslí tvorba zásad podľa koncepciou podľa schválenia ministerstiev a vládou.

Publikované: 13. 12. 2017

Kategória: Praktické tipy

Autor: Barbora Křivánek